Produkter

Selskapsobligasjoner

Selskapsobligasjoner er et lån til et selskap og samtidig et verdipapir som kan handles i kapitalmarkedet.

Selskapsobligasjoner er klassifisert som høy risiko, men har lavere risiko enn aksjer i selskapet og kontantstrømmen er kjent på forhånd ved at kupongens størrelse og obligasjonens forfallspris er fastsatt i obligasjonsavtalen.

Pant og det faktum at obligasjoner har prioritet foran aksjer i et selskaps aktiva er faktorer som beskytter obligasjonens verdi.

Til forskjell fra aksjer, krever ikke obligasjoner at selskapet har vekst eller tar markedsandeler for å gi avkastning, men det er tilstrekkelig at selskapet kan tilbakebetale obligasjonen på forfallsdatoen.

Kunder som mangler nødvendig kunnskap og erfaring, kunder som har en kortere investeringshorisont enn 3 år, og kunder som ikke har evne til å tåle risikoen forbundet med investeringen anses som uegnede med hensyn til dette produktets karakteristikker.

Kredittrisiko

Investorer i obligasjoner påtar seg en kredittrisiko ovenfor utsteder. Investorenes mulighet til å motta betaling under obligasjonene er avhengig av utsteders evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, hvilket i stor grad avhenger av utøvelsen av utsteders virksomhet og økonomiske stilling. Utsteders økonomiske stilling påvirkes av en rekke forhold, hvorav noen er gjennomgått under.

Utsteder har, eller vil kunne pådra seg, betydelige gjeldsforpliktelser. Det er stor risiko forbundet med høy gjeldsgrad, som kan ha en betydelig innvirkning på utsteders mulighet til å oppfylle sine forpliktelser under obligasjonene. Disse risikofaktorene omfatter, men er ikke begrenset til, høyere rentekostnader som resulterer i at betalingsforpliktelser ikke oppfylles, manglende sikrings ordninger, refinansieringsrisiko, kryssmisligholdsbestemmelser i andre låneavtaler etc.

En økt kredittrisiko kan føre til at markedet krever høyere risikopremie for obligasjonene, som kan påvirke obligasjonenes verdi i negativ retning. Et annet aspekt ved kredittrisikoen er at en forverring av utsteders økonomiske stilling kan redusere utsteders mulighet til å hente fremmedkapitalfinansiering ved forfall for obligasjonene.

Kredittobligasjon

Fenix Capital Markets jobber blant annet med kredittobligasjoner, som er en eksponering mot en amerikansk eller europeisk indeks, bestående av 100 eller 75 referanseselskap klassifisert som high yield.

Definisasjonen av high yield er obligasjoner med en kredittrating lavere enn BBB- i følge S & P.

Plasseringen utbetaler kupongen kvartalsvis. Kupongens størrelse, samt tilbakebetalingen på oppgjørsdato ved forfall, påvirkes av eventuelle kreditthendelser i underliggende indeks. Ved eksponering mot den amerikanske indeksen så har plasseringen beskyttelse mot de 15 første kreditthendelsene, og disse har dermed ingen effekt på kupongen eller tilbakebetalt beløp på plasseringens oppgjørsdato ved forfall. Dersom det oppstår flere enn 15 kreditthendelser, vil det nominelle beløpet og kupongen reduseres med ca. 10 % pr. kreditthendelse 16 - 25. Hele det investerte beløpet risikeres tapt.

* fra Société Générale sitt materiale

Kunder som mangler nødvendig kunnskap og erfaring, kunder som har en kortere investeringshorisont enn 5 år, og kunder som ikke har evne til å tåle risikoen forbundet med investeringen anses som uegnede med hensyn til dette produktets karakteristikker.

Kredittrisiko

Plasseringen har i hovedsak to risikoer - kredittrisiko og utstederrisiko.

Utbetaligen er garantert av av utsteder SG Issuer med Société Générale som garantist og er avhengig av bankens evne til å oppfylle sine forpliktelser. Kredittrisko innbærer at dersom mer enn 15 kreditthendelser inntreffer, risikeres hele det investerte beløpet.

Aksjeobligasjon

Fenix Capital Markets jobber også med kapitalsikrede aksjeobligasjoner, som har en eksponering mot en kurv bestående av børsnoterte selskaper.

I en kapitalbeskyttet aksjeobligasjon er kapitalen sikret mot tap (utsteder garanterer for innskuddet). Stiger aksjeporteføljen i verdi får kunden avkastningen tilsvarende kursoppgangen til aksjekurven (gjennomsnitt av aksjene). Sluttverdiene for underliggende kurv beregnes som et gjennomsnitt av kurvens verdi månedlig under løpetidens siste år (13 observasjoner). Løpetiden på produktet er normalt 5 år.

Produktet er klassifisert som lav risiko.

Kredittrisiko

Plasseringen har en motpartsrisiko mot utsteder.

Kunder som mangler nødvendig kunnskap og erfaring, kunder som har en kortere investeringshorisont enn 5 år, og kunder som ikke har evne til å tåle risikoen forbundet med investeringen anses som uegnede med hensyn til dette produktets karakteristikker.

Strukturerte produkter

Utrykket "strukturerte produkter" er et samlenavn for verdipapirer med kobling til utviklingen av et stort utvalg av underliggende aktiva. Fellesnevneren er at de ble utviklet basert på behovene til ulike investorer. Strukturerte produkter kan tilby en skreddersydd, attraktiv risiko- og avkastningsprofil, i stedet for hva markedet ellers gir.

Mange strukturerte produkter distribueres jevnlig av banker og fondskommisjonærer i form av brede offentlige emisjoner og tegnes normalt i tidsintervaller på 1-2 måneder. De relativt korte intervaller gir fleksible muligheter til å tilpasse tilbudet til endringer i markedsforhold og investorenes etterspørsel. I tillegg til offentlige emisjoner kan det også dreie seg om spesifikke strukturerte produkter, som er utviklet for å matche et unikt behov for risiko- og avkastningsprofil for en bestemt investor/gruppe investorer.

En investering i et strukturert produkt er kun egnet for investeror som har tilstrekkelig erfaring og kunnskap til å vurdere risikoen som er forbundet med investeringen. Det er kun egnet for investorer som også har investeringsmål som samsvarer med eksponeringen av dagens produkt, løpetid og har økonomisk bæreevne til risikoen forbundet med investeringen.

Risiko

Denne veiledningen gir kun sammendrag og generisk informasjon. For relevant informasjon om risiko, produktegenskaper og annen viktig informasjon om en eller flere spesifikke investeringer i verdipapirer, må investorer derfor gjøre seg kjent med gjeldende markedsføringsbrosjyre og prospekt for hvert produkt.

Avkastningsmuligheten og kapitalbeskyttelsen (hvis aktuelt) er avhengig av emittentens finansielle kapasitet til å opprettholde sine forpliktelser på den relevante utløpsdatoen. Dersom utstederen skulle ende opp insolvent, kan investor miste hele eller deler av investeringen, uansett hvordan den underliggende eksponeringen har utviklet seg. Utstederens kredittvurdering kan endres både i positiv og negativ retning.

Hvis investoren velger å selge gjeldende plassering før utløpsdatoen, skjer det til gjeldende markedspris, som kan være lavere, så vel som høyere enn det beløpet som først ble investert. Jo nærmere utstedelsesdagen en tidlig innløsning finner sted, desto større er risikoen for at verdien av det strukturerte produktet vil være mindre enn det opprinnelig investerte beløpet, så vel som det nominelle beløpet. Under unormale markedsforhold kan annenhåndsmarkedet være svært illikvid. Utstederen kan i visse begrensede situasjoner innløse plasseringen tidlig og innløsningsbeløpet kan da være både høyere og lavere enn beløpet som først ble investert.

Utviklingen av det underliggende aktiva er avgjørende for beregningen av avkastningen på de strukturerte produktene. Hvordan det underliggende aktiva kommer til å utvikle seg er avhengig av av en rekke fakturer og omfatter komplekse risikoelementer som blant annet kan inkludere aksjekursrisiko, kredittrisiko, renterisiko, råvareprisrisiko, valutakursrisiko og/eller politisk risiko. For at investor skal få en avkastning på plasseringen som tilsvarer eventuell overkurs og kurtasje kreves det normalt en viss minsteavkastning som er spesifikt for det ene produktet. En investering i de strukturerte produktene kan gi en annen avkastning enn en direkteinvestering i det underliggende aktiva.

Produktene tegnes og handles normalt i norske kroner (NOK), men for enkelte produkter påvirkes beregningen av beløpene som kan komme til utbetaling, av endringen (positiv eller negativ) i valutakursen mellom NOK og en rekke valutaer (for eksempel USD og/eller EUR), som også påvirker markedsverdien under løpetiden.