Generelle forretningsvilkår

Handel i finansielle instrumenter

Ved enhver handel gjennom Fenix Capital Markets AS, heretter kalt «Foretaket», aksepterer kunden disse forretningsvilkår. Aksept ansees gitt etter at Foretaket har mottatt en ordre. Informasjonen på disse sidene er ikke å betrakte som råd eller anbefalinger om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller verdipapirer. Foretaket påtar seg ikke ansvar for handlinger utført på bakgrunn av informasjon på disse sidene. Alle investeringer innebærer risiko, og slike beslutninger tas selvstendig og på eget ansvar. Informasjonen på disse sidene skal ikke brukes istedenfor den profesjonelle rådgivningen enkeltpersoner eller bedrifter kan ha behov for. Vilkårene kan endres ved at kunden gis varsel om dette.

Kundeklassifisering og egnethet

Foretaket har i henhold til Verdipapirhandelloven plikt til å klassifisere sine kunder i som ikke-profesjonelle kunder eller profesjonelle kunder. Kunder blir automatisk klassifisert som ikke-profesjonelle hvis ikke kunden ønsker å bli klassifisert som profesjonell, og kundens situasjon tilfredsstiller de krav som stilles for å bli klassifisert som en profesjonell investor, med de følger dette har. For å oppfylle kravet i Verdipapirhandelloven om å foreta egnethets- og hensiktsmessighetstest, har Foretaket plikt til å innhente opplysninger fra kunder som er klassifisert som ikke-profesjonelle. Dette gjøres på en aktsom og ansvarsfull måte. Informasjon kunden gir Foretaket er fullstendig taushetsbelagt. Kunden er innforstått med at Foretaket er berettiget til å legge opplysningene gitt av kunden til grunn for sin vurdering av om det aktuelle finansielle produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne undersøkelser. Videre er kunden innforstått med at dersom Foretaket ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Foretaket ikke kunne avgjøre om det finansielle produktet er hensiktsmessig eller egnet for kunden og heller ikke være. Dersom Foretaket gis ufullstendige eller feilaktige opplysninger vil vurderingen om handelen er hensiktsmessig eller egnet for kunden bli gjort på feil grunnlag og Foretaket vil ikke kunne lastes for dette.

Gjennomføring av ordre/handel

Alle ordrer gjøres skriftlige og er bindene fra de er mottatt av foretaket. Foretaket tilbyr investeringsalternativer med standardiserte betingelser. Disse vil fremkomme tydelig av presentasjonsmaterialet til hvert enkelt produkt som kunden vil motta i forkant av ordreutførelsen. Foretakets godtgjørelse i form av kurtasje, kursdifferanse eller annet, avtales ved ordreinngåelse. Kunden opplyses om betalingsbetingelser og de totale kostnader som kunden skal betale for det enkelte finansielle instrumentet, og er ansvarlig for å betale til rett tid. Foretaket er ansvarlig for at det finansielle instrumentet kunden har handlet i blir overført etter avtalen.

Risiko og ansvar

Investering i og handel med finansielle instrumenter er forbundet med risiko for tap. Investert kapital vil kunne stige eller falle i verdi avhengig av utviklingen til alt fra global til et enkelt selskaps økonomi. Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet råd fra Foretaket skjer på kundens eget ansvar og etter kundens eget skjønn og avgjørelse. Foretaket garanterer ikke for noe bestemt utfall av handelen. Foretaket har således ikke ansvar for hverken direkte eller indirekte tap kunden måtte bli påført på bakgrunn av de råd eller anbefalinger som blir gitt av Foretaket. Foretaket gjør her kunden uttrykkelig oppmerksom på at de produkter/tjenester foretaket tilbyr normalt er komplekse og innebærer middels eller høy risiko.

Ikke-uavhengig rådgivning

Fenix Capital Markets sin investeringsrådgivning er å anses som ikke-uavhengig. Foretaket tilbyr ikke rådgivning innen et bredt utvalg av produkter, og tilfredsstiller således ikke kravene som stilles til å kunne bli definert som uavhengig rådgiver.  Det betyr blant annet at Foretaket kan motta returprovisjon fra tilrettelegger og utsteder av produktene det anbefales investering i (motta vederlag fra andre enn kunden).

Fenix Capital Markets yter investeringsrådgivning knyttet til et mindre utvalg av strukturerte produkter og obligasjoner og produktene er primært tilrettelagt av SIP Nordic Fondkommission AB. Utsteder av produktene kan variere mellom plasseringene. Fenix Capital Markets mottar returprovisjon fra tilrettelegger.

Interessekonflikter

Foretaket vil søke å unngå at det oppstår interessekonflikter. Foretaket har retningslinjer og regler for å sikre at virksomhetsområdene i Foretaket opererer uavhengig av hverandre slik at kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Foretaket har videre en særlig plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Foretakets interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Foretaket. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder.

Hvitvasking – tiltak

Ved etablering av kundeforhold skal selskapet foreta legitimasjonskontroll og kunden må dokumentere sin identitet, angi og dokumentere eventuelle fullmaktsforhold, slik at Foretaket til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Kunder som er juridisk(e) person(er) skal i tillegg opplyse om selskapets LEI-kode.

Kundeklager

Klager fremsettes Foretaket eller SIP Nordic Fondkommission AB uten ugrunnet opphold.